Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Košík

  Reklamačný poriadok

  Reklamačný poriadok VIKON, s.r.o.
  Platný od 01.06.2017

  Článok I.
  ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Spoločnosť  VIKON  s.r.o.  (ďalej  len  „predávajúci“)  vydáva  tento  reklamačný poriadok,  ktorým informuje spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv, a to v súlade s ustanovením §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
  2. Tento  reklamačný  poriadok  musí  byť  v zmysle  ustanovenia  §18  ods.  1  zákona  umiestnený  na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkarni predávajúceho.

  Článok II.
  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

  1. V zmysle §619 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu  nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  2. Všeobecná  záručná  doba na tovar dodávaný predávajúcim je v zmysle ust. §620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov, ak predávajúci neposkytne v záručnom liste dlhšiu záručnú dobu. V osobitných prípadoch môže byť záručná doba predĺžená samotným výrobcom.
  3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
  4. V prípade použitých vecí (napríklad vystavená vzorka), kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
  5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).
   Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
  6. Záručné doby začínajú plynúť v zmysle ods. 1 tohto článku prevzatím veci kupujúcim.
  7. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
  8. Práva zo  zodpovednosti za vady veci,  pre ktoré platí  záručná doba,  zaniknú,  ak  sa neuplatnili v záručnej dobe.
  9. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
  10. Ak  predávajúci  pri  zakúpení  tovaru  dá  kupujúcemu  dar,  na  tento  sa  nevzťahuje  zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru.

  Článok III.
  PRIEBEH REKLAMAČNÉHO KONANIA

  1. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho, resp. v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
  2. Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, resp. poskytnutí služby a záručný list ak bol predávajúcim  vystavený.  V prípade  reklamácie tovaru  je  kupujúci  povinný,  ak  to  okolnosti umožňujú, predložiť poškodený tovar.
  3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná poučiť spotrebiteľa o jeho  právach  podľa  všeobecného  predpisu  (§622  a 623  Občianskeho  zákonníka)  na  základe rozhodnutia  kupujúceho   určí   spôsob   vybavenia  reklamácie   –   vybavenie  reklamácie  ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
    
   1. §622 Občianskeho zákonníka 
    1. 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
    2. 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
    3. 3. Predávajúci  môže  vždy namiesto  odstránenia  vady vymeniť  vadnú  vec  za  nezávadnú,  ak  to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
   2. § 623 Občianskeho zákonníka
    1. 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
    2. 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  4. Predávajúci môže reklamáciu zamietnuť ak bola reklamácia uplatnená počas 12 mesiacov od kúpy len na základe odborného posúdenia. Ak bola reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy, je predávajúci povinný pri zamietnutí reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.
  5. Predávajúci  je  povinný  pri  uplatnení  reklamácie  vydať  kupujúcemu  potvrdenie.  Predávajúci  je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  Článok IV.
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Predávajúci  je  oprávnený  v závislosti  od  zmien  príslušných  právnych  predpisov  alebo  svojej obchodnej politiky zmeniť tento reklamačný poriadok.
  2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť od 01.06.2017

  ZÁRUČNÁ DOBA
  VRÁTENIE TOVARU
  REKLAMÁCIA V KOCKE
  POSTUP PRI REKLAMÁCII
  REKLAMAČNÝ PROTOKOL
  ZÁRUČNÝ LIST

  Záručná doba

  Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim. Spoločnosť na svoje tovary poskytuje všeobecnú záručnú dobu stanovenú zákonom 24 mesiacov. V osobitných prípadoch môže byť záručná doba predĺžená samotným výrobcom.

  Vrátenie tovaru

  1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
   a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
   c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
  2. 2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
   a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
   b) e-mailom na adrese marketing@vikon.sk.
  3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
  4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
  5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
  6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
  7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
  8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
   a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
   b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
   c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
   d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
   e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
   f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
   g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
   h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
   i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
   j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  Reklamácia v kocke

  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v § 18 odsek 3 stanovuje povinnosť predávajúceho mať v prevádzke počas prevádzkovej doby prítomného zamestnanca povereného vybavovať reklamácie. Tento pracovník musí so spotrebiteľom spísať reklamačný protokol, prípadne mu postúpiť výsledok vybavenej reklamácie.
  • Poverený  pracovník  nemôže  rozhodnúť  o reklamácii  ihneď,  nakoľko  je  potrebné  odborné posúdenie chyby reklamovaného výrobku výrobcom.
  • Žiadny zákonný predpis neukladá povinnosť uchovávať obaly od výrobkov, ani žiadny zákonný predpis neustanovuje povinnosť vrátiť reklamovaný výrobok v obale. Možnosť zaviazať spotrebiteľa k reklamovaniu   výrobku   v originálnom   obale   má      predávajúci   až   v rámci   záručnej   lehoty presahujúcej  rámec  zákona,  kedy  môže  niektoré  podmienky  sám  stanoviť.  Výrobok  môže spotrebiteľ reklamovať aj bez originálneho obalu.
  • Predávajúci je podľa §627 Občianskeho zákonníka povinný vydať kupujúcemu potvrdenie (v našom prípade jednu kópiu reklamačného protokolu) o tom, kedy právo zodpovednosti za vady (reklamáciu) uplatnil.
  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v § 18 ods. 4 dáva predávajúcemu na vybavenie reklamácie lehotu v dĺžke najviac do 30 dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. To znamená, že predávajúci musí vymeniť chybný výrobok za iný, alebo vrátiť kupujúcemu peniaze.
  • Výrobok predaný so zľavou je možné reklamovať, ale záruka sa nevzťahuje na vadu, na ktorú bola zľava poskytnutá.
  • Predajca  nemá  právo  preniesť  náklady  na  vybavenie  reklamácie  na  spotrebiteľa.  Spotrebiteľ reklamuje určitú vadu a je povinnosťou predávajúceho o prijatí či zamietnutí reklamácie rozhodnúť. Pokiaľ si predávajúci pre svoje vyjadrenie nechá spracovať znalecký posudok, urobil tak dobrovoľne a tento náklad nemôže preniesť na spotrebiteľa.

  Postup pri reklamácii

  V prípade, že sa na výrobku vyskytne vada, ktorú sa rozhodne zákazník reklamovať je potrebné dodržať nasledovné body.
  1. So zákazníkom je potrebné spísať reklamačný protokol v 2 vyhotoveniach – jedno vyhotovenie predajca odovzdá zákazníkovi.
  2. Reklamačný protokol musí obsahovať:

  • Dátum uplatnenia reklamácie
  • Meno a priezvisko zákazníka
  • Adresu zákazníka
  • Telefonický kontakt na zákazníka
  • Číslo dokladu so zakúpeným tovarom
  • Aký tovar je reklamovaný a v akom množstve
  • Jednoznačne formulovaný popis vady
  • Podpis obidvoch účastníkov – predajcu aj zákazníka

  3. Zamestnanec, ktorý reklamáciu prevzal, je zodpovedný za to, aby jej vybavenie prebehlo v zmysle zákona a boli dodržané všetky stanovené postupy.
  4. Zákazník, ktorý si uplatnil reklamáciu, musí byť v lehote do 30 dní upovedomený o výsledku riešenia reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude vybavená do 30 dní od uplatnenia, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

   

    Reklamačný protokol

  V Považskej Bystrici dňa 01.06.2017